ข้อลดเบี้ยว (สั้น) ECCENTRIC REDUCER SHORT (สวมเข้าปากระฆังท่อ XYLENT)