สตัดเกลียวตลอด (เกลียวมิล) FULL- THREADED STEEL ROD ความยาว 1 เมตร/เส้น