ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Product / Transition Fittings

ตัวแปลงเชื่อมท่อชนิดอื่น TRANSITION SOCKET TO OTHER PIPES