ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Product / Transition Fittings

ข้องอต่อกับ P-TRAP ใต้ซิงค์ SIPHON-ELBOW, LONG